Xoil

전체메뉴열기

X-OIL ATF DEXRON VI

Ngày 16/08/2020

  • Audi/VW G-055-540 (A2)
  • BMV 83 22 0 397 114 (DX VI); Mercedes 236.41
  • Ford M-LV, XT-10-QLV; Ford M-SP, XT-6-QSP
  • GM Synthetic ATF; GM Type A Suffix A; GM WS-ATF
  • Honda ATF DW-1, ATF Z1; Nissan/Infiniti Matic-J, Matic-S
  • Toyota/Lexus/Scion WS; Mitsubishi DuaQueen AtF-J2, ATF-J3
  • Hyundai NES-9638 T-5; JACO M315, Class 1A

Lượt Xem: 191

TOP TOP